Kontrola systémů vytápění

co nabízíme

Provádíme kontrola systémů vytápění dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií resp. jeho prováděcího předpisu (vyhl. č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie), který stanovuje způsob, periodu provádění a obsah zpráv o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie.


Povinnost provádět tyto kontroly se vztahuje na všechny kotle s výkonem nad 20 kW a příslušné rozvody tepelné energie kromě kotlů a vnitřních rozvodů tepelné energie umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost - nejedná se tedy o kontroly kotlů dle zákona č. 201/2012 Sb., který stanovuje kontrolu kotlů mj. i v domácnostech.


Jsme Vám schopni také zajistit revize plynových zařízení nebo revize tlakových zařízení (TNS a parní/horkovodní kotle).

kontroly systémů vytápění


Kontrola systémů vytápění jsou povinni zajišťovat jejich vlastníci nebo společenství vlastníků jednotek (SVJ) při výkonu kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW.


V případě, že kotel a rozvody tepelné energie jsou provozovány na základě licence (dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon) na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, je povinnost provádět kontroly jednou ročně.

V případě, že kotel a rozvody tepelné energie nejsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, je četnost provádění kontrol uvedena v následující tabulce.


Tabulka 1 – Četnost provádění kontrol kontrol systémů vytápění neprovozovaných na základě licence

Výkon kotleDruh palivaPrvní kontrola po uvedení do provozu (roky)Další kontrola
Systém je trvale monitorován (roky)*Systém není trvale monitorován (roky)*
od 20 kW do 100kWVšechna paliva101010
nad 100kWpevná a kapalná2102
plynná4104

*  za trvalý monitoring je považováno elektronické monitorovaní kotle a tepelného rozvodu a jeho jednotlivých zařízení, kdy jsou hodnoty spotřeby energií a parametry teploty vnitřního vzduchu průběžně elektronicky předávány řídicímu systému otopné soustavy, který je vyhodnocuje a na jejich základě upravuje provoz kotle.


Hodnocení účinnosti systému vytápění energie je pro provozovatele klíčovou informací z provedené kontroly - vyhl. č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie popisuje v příloze č. 1 dva způsoby zjišťování účinnosti kotle.


Hodnocení účinnosti kotle

První způsob tzv. přímá metoda je založena na podílu tepla předaného teplonosné látce k teplu přivedenému do kotle. Tato na první pohled jednoduchá metoda často není v praktických podmínkách realizovatelná z důvodu nemožnosti měření množství vstupního paliva nebo určení stejné vrstvy paliva na začátku a konci měření (týká se zejména kotlů na tuhá paliva).

Druhý způsob tzv. nepřímá metoda je založena na výpočtu jednotlivých ztrát tepla - při obvyklém provozu kotle je dominantní ztráta citelným teplem spalin (komínová ztráta) a dále pak ztráta sdílením tepla do okolí. Zejména u kotlů na tuhá paliva je dále třeba počítat také se ztrátami hořlavinou v tuhých zbytcích, hořlavinou ve spalinách, fyzickým teplem tuhých zbytků po spalování a teplem chladící vody. Takto vypočtené ztráty se odečtou od teoretické 100% účinnosti. Takto vypočtený rozdíl odpovídá účinnosti kotle. Pomocí nepřímé metody lze srovnáním jednotlivých ztrát s obdobně dimenzovanými kotli na stejné palivo odhalit nevhodný způsob provozování kotle způsobující vyšší dílčí ztráty.


Hodnocení účinnosti rozvodů tepelné energie

Pro zjišťování tepelných ztrát rozvodů tepelné energie a teplé vody se používají tzv. provozní metody. Dle vyhl. 194/2007 Sb. jsou definovány tři provozní metody - Schmidtova, termovizní a kalorimetrická.

kontakt
  • kontakt
  • fakturační údaje
  • oprávnění
Ing. Vladimír Gerlich, Ph.D.Ing. Vladimír Gerlich, Ph.D.Oprávnění MPO
Benešovo nábřeží 3716/2Benešovo nábřeží 3716Členství AES
760 01 Zlín760 01 Zlín
tel: +420 734 681 112IČO: 03369315
e-mail: info@kontrolykotluzlin.czDIČ: CZ8311144589Informace o zpracování osobních údajů