Kontroly systémů vytápění

co nabízíme

Provádíme kontrola systémů vytápění dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií resp. jeho prováděcího předpisu (vyhl. č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání), který stanovuje určení jmenovitého výkonu systému vytápění, rozsah, četnost a způsob provádění kontroly a obsah zpráv o kontrole systému vytápění.


Povinnost provádět tyto kontroly se vztahuje na všechny zdroje tepla se součtovým výkonem nad 70 kW a příslušné rozvody tepelné energie.

Jsme Vám schopni také zajistit revize plynových zařízení, revize tlakových zařízení (TNS a parní/horkovodní kotle) nebo další výpomoc s dalšími povinnostmi spojenými s provozem Vašeho zařízením díky využití služeb externího energetika.

kontroly systémů vytápění


Kontrola systémů vytápění jsou povinni zajišťovat jejich vlastníci, společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo správce při součtovém výkonu nad 70 kW.


V případě, že kotel a rozvody tepelné energie jsou provozovány na základě licence (dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon) na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, je povinnost provádět kontroly jednou ročně.

V případě, že kotel a rozvody tepelné energie nejsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, je četnost provádění kontrol uvedena v následující tabulce.


Tabulka 1 – Četnost provádění kontrol systémů vytápění

Výkon zdroje teplaDruh paliva Perioda kontrol (roky)Automatizační a řídicí systém budovy splňuje požadavky vyhlášky*
Stávající systémyNové systémy
od 70 kWvšechna paliva53není třeba provádět

*   Automatizační a řídicí systém obytné budovy, na kterou se nevztahuje povinnost zajištění kontroly, musí být vybaven:

(2) Automatizační a řídicí systém jiné než obytné budovy, na kterou se nevztahuje povinnost kontroly, musí být schopen:


Ověření účinnosti zdroje tepla je pro provozovatele klíčovou informací z provedené kontroly - vyhl. č. 38/2022 Sb., v příloze č. 2 dva způsoby zjišťování účinnosti zdroje tepla.


Hodnocení účinnosti zdroje tepla

První způsob tzv. přímá metoda je založena na podílu tepla předaného teplonosné látce k teplu přivedenému do kotle. Tato na první pohled jednoduchá metoda často není v praktických podmínkách realizovatelná z důvodu nemožnosti měření množství vstupního paliva nebo určení stejné vrstvy paliva na začátku a konci měření (týká se zejména kotlů na tuhá paliva).

Druhý způsob tzv. nepřímá metoda je založena na výpočtu jednotlivých ztrát tepla - při obvyklém provozu kotle je dominantní ztráta citelným teplem spalin (komínová ztráta) a dále pak ztráta sdílením tepla do okolí. Zejména u kotlů na tuhá paliva je dále třeba počítat také se ztrátami hořlavinou v tuhých zbytcích, hořlavinou ve spalinách, fyzickým teplem tuhých zbytků po spalování a teplem chladící vody. Takto vypočtené ztráty se odečtou od teoretické 100% účinnosti. Takto vypočtený rozdíl odpovídá účinnosti kotle. Pomocí nepřímé metody lze srovnáním jednotlivých ztrát s obdobně dimenzovanými kotli na stejné palivo odhalit nevhodný způsob provozování kotle způsobující vyšší dílčí ztráty.


Kontrola rozvodů tepelné energie

Pro zjišťování tepelných ztrát rozvodů tepelné energie a teplé vody se používají tzv. provozní metody. Dle vyhl. 194/2007 Sb. jsou definovány tři provozní metody - Schmidtova, termovizní a kalorimetrická.

kontakt
  • kontakt
  • fakturační údaje
  • oprávnění
Ing. Vladimír Gerlich, Ph.D.Ing. Vladimír Gerlich, Ph.D.Oprávnění MPO
Benešovo nábřeží 3716/2Benešovo nábřeží 3716Členství AES
760 01 Zlín760 01 Zlín
734 681 112IČO: 03369315
e-mail: info@kontrolykotluzlin.czDIČ: CZ8311144589Informace o zpracování osobních údajů